Mimofpet-e hoş geldiňiz

Öý haýwanlary biziň dostlarymyz, olary bagtly, sagdyn we howpsuz saklaň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýamyz dik önümleriň doly toplumyny ösdürmegi dowam etdirýär

müşderilere OEM, ODM hyzmatdaşlyk usullary bilen üpjün etmek üçin öý haýwanlary.

 • ÖNÜMLER SATYLARY

  ÖNÜMLER SATYLARY

  Satyş mukdary yzygiderli 5 ýyl çalt ösdi we önümler barha köp ýurda eksport edilýär.Şol bir wagtyň özünde müşderilerimiziň satuw mukdary hem çalt ösýär.

 • BIZI ST Güýçlerimiz

  BIZI ST Güýçlerimiz

  Güýçli gözleg we güýç şertleri, güýçli we durnukly önümçilik kuwwaty bilen bilelikde müşderilere üznüksiz we durnukly üpjünçiligi we täze modelleri üpjün edýär.

 • ÖNÜMLER KERTIFIKATY

  ÖNÜMLER KERTIFIKATY

  Önümler dürli ýurtlara eksport edilýär we müşderilere sargytlary has aladasyz saýlamaga we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän dürli ýurtlar tarapyndan talap edilýän şahadatnama berip biler.

önümlerimiz

Dürli dizaýn we modeller bilen ökde akylly öý haýwanlaryny öndüriji

8 ýyllap öý haýwanlarynyň önümleriniň dizaýnynda, ösüşinde, önümçiliginde we satuwynda aýratyn aýratynlyk, ÖNÜMLER DÜNLD .NI AL HEMMESINI EKSPORT ED. .R.

biz kim

“Shenzhen Sykoo Electronics Co., Ltd.” 2015-nji ýylda döredilen we öý haýwanlarynyň üpjünçiliginiň dizaýnyna, ösüşine, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin kärhana.Güýçli ylmy gözleg güýji we baý ýokary derejeli zehin çeşmeleri bilen önümlerimiz, akylly it tälimçileri, simsiz diwarlar, öý haýwanlaryny yzarlaýjylar, öý haýwanlary, öý haýwanlary üçin akylly önümler, elektron akylly öý haýwanlary bilen üpjün etmek ýaly pudagyň bar bolan önümlerinden has ýokarydyr.Müşderilere OEM, ODM hyzmatdaşlyk usullary bilen üpjün etmek üçin kompaniýamyz, öý haýwanlarynyň dik önümleriniň doly toplumyny ösdürmegi dowam etdirýär.

 • kompaniýa_intr_01
Mimofpet it

Mimofpet it

yz ýakasy

uzak aralyk it

uzak aralyk it

okuw ýakasy

Müşderi teswirleri

Mimofpet, Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd.

Htcuto, Eastking, Eaglefly, Flyspear ýaly beýleki markalary hem bar.

 • “Mimofpet” bilen hyzmatdaşlyk etmek kompaniýamyz üçin oýun çalşygy boldy.Olaryň tejribesi we innowasiýa çözgütleri amallarymyzy tertipleşdirmäge we ep-esli ösüşe itergi berdi.Hyzmatdaşlyga we aragatnaşyga ygrarlylygy hakykatdanam ajaýyp.

  Jade Lui

  Jade Lui

  Baş direktor we direktor

 • Olaryň hünäri we yhlasy, girdejililigimizi ýokarlandyryp, ajaýyp netijelere ýetmäge kömek etdi.Toparynyň pudak tendensiýalaryna we tehnologiýalaryna çuňňur düşünmegi bize bäsdeşlikden öňde durmaga we yzygiderli täzelenmäge mümkinçilik berdi.

  Rojer Kleý

  Rojer Kleý

  Gözleg hünärmeni

 • Mimofpetiň topary hakykatdanam hyzmatdaşlygymyzy rahat we hezil edýär.Bu diňe bir kompaniýamyz üçin ajaýyp netijeleri bermän, eýsem ynamdar geňeşçä öwrüldi.Olaryň strategiki ýol görkezmesi we şahsylaşdyrylan çemeleşmesi biziň ösüşimizde we uzak möhletli üstünliklerimizde möhüm rol oýnady.

  Kalwin Henri

  Kalwin Henri

  Satyn alyjy

 • Mimofpetiň topary hakykatdanam hyzmatdaşlygymyzy rahat we hezil edýär.Bu diňe bir kompaniýamyz üçin ajaýyp netijeleri bermän, eýsem ynamdar geňeşçä öwrüldi.Olaryň strategiki ýol görkezmesi we şahsylaşdyrylan çemeleşmesi biziň ösüşimizde we uzak möhletli üstünliklerimizde möhüm rol oýnady.

  Alex Van Zandt

  Alex Van Zandt

  Satyn alyjy

 • Hyzmatdaşlyk döwründe ýüze çykyp biljek islendik meseläni ara alyp maslahatlaşmagy we çözmegi aňsatlaşdyrýan, aç-açan aragatnaşyga berk ygrarly we hakyky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürip, alternatiw perspektiwalary diňlemäge we garamaga taýýardygyny yzygiderli görkezýär.

  Tori Apiradee

  Tori Apiradee

  Uly alyjy

HYZMATDAŞYMYZ

 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-6
 • logo-8
 • logo-5
 • logo-7
 • logo-1