Biz hakda

Biz kim?

Mimofpet, Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd-e degişli bir marka, Htcuto, Eastking, Eaglefly, Flyspear ýaly beýleki markalary hem bar.

“Shenzhen Sykoo Electronics Co., Ltd.” 2015-nji ýylda döredilen we öý haýwanlarynyň üpjünçiliginiň dizaýnyna, ösüşine, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin kärhana.Güýçli ylmy gözleg güýji we baý ýokary zehin zehinleri bilen önümlerimiz, akylly it tälimçileri, simsiz diwarlar, öý haýwanlaryny yzarlaýjylar, öý haýwanlary, öý haýwanlary üçin akylly önümler, elektron akylly haýwan üpjünçiligi ýaly pudagyň bar bolan önümlerinden has ýokarydyr.Müşderilere OEM, ODM hyzmatdaşlyk usullary bilen üpjün etmek üçin kompaniýamyz, öý haýwanlarynyň dik önümleriniň doly toplumyny ösdürmegi dowam etdirýär.

Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd. >>>

Biz kim (2)
Biziň markamyz11
logo01

Biziň markamyz

Haýwanat pudagynda ynamdar at bolan MIMOFPET, häzirki zaman tehnologiýasyny ulanyjylara amatly aýratynlyklar bilen utgaşdyrýan bu innowasion önümleri hödürlemek bilen buýsanýar.Youoldaş ýoldaşyňyz bilen aragatnaşygy we düşünişmegi gowulandyrmak, size we öý haýwanyňyza getirýän amatlylygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin döredildi.

Biz näme edýäris?

“Mimofpet” 5000 inedördül metrden gowrak Şençzhenen şäherinde önümçilik bazasynyň strategiki meýilnamalaşdyrylyşynyň we ýerleşişiniň birinji tapgyryny tamamlady.Öňümizdäki üç-bäş ýylda öz-özünden gurlan uly önümçilik bazasynyň strategiki meýilnamalaşdyrylyşyny tamamlarys we gözleg we barlag bölümini giňelderis.Bazara has täze akylly haýwan önümlerini getirmegi maksat edinýäris.

Biz näme edýäris

Mysal üçin

A:Haýwanat pudagynda öwrülişik gurjak täze akylly it tälim enjamymyz bilen tanyşdyryň.Mimofpet, it tälimini öňküsinden has aňsat we täsirli edýän täsirli aýratynlyklara eýe bolan oýun üýtgedýän önüm.

1800 metre çenli aralyk bilen, hatda birnäçe diwar arkaly itiňize aňsat gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, “Mimofpet” öý haýwanyňyzyň iş araçägini kesgitlemäge mümkinçilik berýän özboluşly elektron diwar aýratynlygy bar.

Üç dürli reesim - ses, yrgyldy we statik - 5 ses reesimi, 9 yrgyldy rejimi we 30 statiki re withim bar.Bu giňişleýin rejeler, itiňize zyýan ýetirmezden tälim bermek üçin dürli görnüşleri hödürleýär.

Näme etmeli-2 (1)

“Mimofpet it” tälim ýakasynyň we simsiz it haýatynyň ýene bir ajaýyp aýratynlygy, bir wagtyň özünde 4 ite tälim bermek we gözegçilik etmek, köp öý haýwanlary bolan öýler üçin amatly bolar.

Netijede, enjam garaşma tertibinde 185 güne çenli dowam edip biljek uzak möhletli batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr we bu okuw prosesini tertipleşdirmek isleýän it eýeleri üçin amatly gural bolar.

Näme etmeli-2 (2)

B: Öýjükli dostlaryny elmydama howpsuz we ýakyn saklamak isleýän haýwan eýeleri üçin ajaýyp önüm bolan simsiz it haýatymyzy tanatmak.Simsiz it haýatymyzy gurmak aňsat we öý haýwanyňyzyň belli bir ýerde galmagyny üpjün etmek üçin zerur zatlar bilen üpjün edilýär.

Simsiz it haýatymyzyň iň gowy zatlarynyň biri, hiç hili sim ýa-da fiziki päsgelçilik talap etmeýär.Munuň ýerine öý haýwanlaryňyzy belli bir aralykda saklamak üçin simsiz signal ulanýar.Diýmek, simleriň üstünden gaçmak ýa-da uly enjamlar bilen iş salyşmak hökman däl.

Diňe simsiz it haýatymyzy ulanmak aňsat bolman, eýsem öý haýwanlary üçinem peýdaly.Olara, bellenilen ýerde howpsuz ýagdaýda bolmak bilen, ylgaw bilen baglanyşmazdan ylgamak we oýnamaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, öý haýwanlaryňyzy fiziki päsgelçiliklere ýa-da jezalara bil baglamazdan belli bir çäklerde galmagy öwretmegiň ajaýyp usulydyr.

C:Beýleki haýwan önümleri üçin has anyk giriş üçin önüm sahypasyny barlaň.

Önümçilik ukyby

8 ýyllap üznüksiz ösüş we toplanyşdan soň, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz wagtynda netijeli iş çözgütleri bilen üpjün edip biljek we satuwdan soň has gowy üpjün edip biljek ösen gözleg we önümçilik, ulag we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik. hyzmaty.Önümçilikde öňdebaryjy önümçilik enjamlary, hünärmen we tejribeli inersenerler, ajaýyp we gowy taýýarlykly satuw topary, berk önümçilik prosesi dünýä bazaryny açmak üçin bäsdeşlik bahalaryny we ýokary hilli önümleri üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Mimofpet ýokary hilli ussatlyga, çykdajylaryň ýerine ýetirilmegine we müşderileriň kanagatlanmagyna üns berýär we müşderilere iň oňat önümler bilen yzygiderli üpjün etmegi we gowy abraý gazanmagy maksat edinýär.

Her bir müşderä ilki bilen hil pelsepesi we iň ýokary hyzmat pelsepesi bilen tüýs ýürekden hyzmat edýäris.Meseleleri wagtynda çözmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.ynam we çyn ýürekden elmydama siziň ynamdar we höwesjeň hyzmatdaşyňyz bolar.

Önümçilik ukyby01 (4)
Önümçilik ukyby01 (2)
Önümçilik ukyby01 (5)
Önümçilik ukyby01 (1)
Önümçilik ukyby01 (3)
Önümçilik ukyby01 (6)

Hil barlagy

Hil gözegçiligi (2)

Çig mal

Esasy çig malyň her bir topary, önümiň çeşmesinden ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin 2 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlykda Mimofpetiň hyzmatdaşlaryndan gelýär.Çig malyň her topary taýýar önümiň ökde bolmagyny üpjün etmek üçin önümçilikden öň komponent barlagyndan geçer.

Hil gözegçiligi (3)

Enjamlar

Önümçilik ussahanasy çig mal barlanylandan soň sargyt eder.Soň bolsa her proseduranyň kadaly geçýändigine göz ýetirmek üçin her dürli önümçilik prosesi üçin dürli enjamlary ulanyň.Mundan başga-da, bu enjamlar önümçilik ukybymyzy we netijeliligimizi ýokary derejede ýokarlandyrdy, köp zähmet çykdajylaryny tygşytlady we her aý ýeterlik önüm öndürilmegini kepillendirýär.

Hil gözegçiligi (4)

Işgärler

Zawodyň meýdany ISO9001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Işçileriň hemmesi önümçilik liniýasyna gitmezden ozal gowy taýýarlykly.

Hil gözegçiligi (5)

Taýýar önüm

Önümçilik ussahanasynda önümleriň her topary öndürilenden soň, hil gözegçiligi gözegçileri standartyň talaplaryna laýyklykda taýýar önümleriň her toparynda tötänleýin barlaglar geçirer.

Hil gözegçiligi (1)

Jemleýji barlag

QC bölümi iberilmezden ozal önümleriň her toparyny barlar.Barlag amallary önümiň üstüni barlamak, funksiýany barlamak, maglumatlary derňemek we ş.m. öz içine alýar, bu synag netijeleriniň hemmesi inerener tarapyndan seljeriler we tassyklanar we soňra müşderilere iberiler.

Medeniýetimiz

Işgärlere, müşderilere, üpjün edijilere we paýdarlara kömek etmek isleýäris
mümkin boldugyça üstünlik gazanmak.

Biziň markamyz12

Işgärler

Employees Işgärleriň iň möhüm baýlygymyzdygyna berk ynanýarys.

Employees Işgärleriň maşgala bagtynyň iş netijeliligini ýokarlandyrjakdygyna ynanýarys.

Employees Işgärleriň adalatly höweslendirmek we hak tölemek mehanizmleri barada oňyn pikir aljakdyklaryna ynanýarys.

Salary Aýlyk işiň netijesi bilen gönüden-göni baglanyşykly bolmaly we höweslendiriş, girdeji paýlaşmak we ş.m. ýaly islendik usul ulanylmalydygyna ynanýarys.

Employees Işgärleriň dogruçyl işlemegine we munuň üçin sylag almagyna garaşýarys.

M Mimofpet işgärleriniň hemmesiniň kompaniýada uzak möhletli işlemek pikiri bar diýip umyt edýäris.

Müşderiler

Products Önümlerimize we hyzmatlarymyza müşderileriň talaplary ilkinji islegimiz bolar.

Customers Müşderilerimiziň hilini we hyzmatyny kanagatlandyrmak üçin 100% tagalla ederis.

Customers Müşderilerimize söz berenimizden soň, bu borçnamany ýerine ýetirmek üçin ähli güýjümizi ederis.

Müşderiler
Üpjün edijiler

Üpjün edijiler

No Hiç kim bize zerur hilli materiallar bilen üpjün etmese, girdeji gazanyp bilmeris.

Suppl Biz üpjün edijilerden hil, bahalar, gowşuryş we satyn alyş mukdary nukdaýnazaryndan bazarda bäsdeşlik ukyply bolmagyny soraýarys.

2 2 ýyldan gowrak wagt bäri ähli üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.

Paýdarlar

Share Paýdarlarymyz ep-esli girdeji gazanyp we maýa goýumlarynyň bahasyny ýokarlandyryp bilerler diýip umyt edýäris.

Share Paýdarlarymyzyň sosial gymmatlygymyz bilen buýsanyp biljekdigine ynanýarys.

Paýdarlar
Biziň markamyz13

Gurama

The Biz bu işe jogapkär her bir işgäriň, pudaklaýyn guramaçylyk strukturasynyň ýerine ýetirilmegine jogapkärdigine ynanýarys.

● employeeshli işgärlere korporatiw maksatlarymyzyň we wezipelerimizdäki jogapkärçilikleri ýerine ýetirmek üçin belli bir ygtyýarlyklar berilýär.

Corpor Artykmaç korporatiw proseduralary döretmeris.Käbir ýagdaýlarda az proseduralar bilen meseläni netijeli çözeris.

Aragatnaşyk

Customers Müşderilerimiz, işgärlerimiz, paýdarlarymyz we üpjün edijilerimiz bilen mümkin bolan kanallaryň üsti bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýarys.

Aragatnaşyk

Raýatlyk

Im Mimofpet ähli derejelerde gowy raýatlygy işjeň ulanýar.

All Biz ähli işgärleri jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşmaga we sosial jogapkärçilikleri çekmäge çagyrýarys.

Raýatlyk (2)