Hyzmat

hyzmat01

Satuwdan öňki hyzmat

1. Professional satuw topary ýöriteleşdirilen sargytlar üçin hyzmatlary hödürleýär we gözlegiňizi alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda önüm we bazar maslahaty, soraglar, meýilnamalar we talaplar bilen üpjün edýär.
2. Satyn alyjylara bazar derňewinde, bazaryň isleginde we bazar maksatlarynyň derňewinde takyk tapmaga kömek ediň.

3. Professional gözleg we barlag topary, funksiýa sazlamak ýaly önüm talaplaryna ýetmäge kömek eder

4. Müşderiniň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen önümçilik talaplaryny sazlaň.

5. ýöriteleşdirilen ýa-da elýeterli nusgalar.

6. Zawod onlaýn ýagdaýda barlanyp bilner.

7. Hytaýa geleniňizde zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

hyzmat (1)
hyzmat (3)
hyzmat01

Satuw hyzmaty

1. Önümlerimiz müşderiniň talaplaryna laýyk gelýär we dürli synaglardan soň halkara standartlaryna ýetýär.
2. Mimofpet bilen 2 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk eden çig mal üpjün edijileri bilen satyn almak.

3. QC topary önümçilik prosesine berk gözegçilik edýär we kemçilikli önümleri çeşmeden ýok edýär.

4. Ajaýyp önümler pelsepesi, öý haýwanlary üçin amatly.

5. FCC, RoHs ýa-da müşderi tarapyndan kesgitlenen üçünji tarap tarapyndan synag edildi.

6. müşderiniň islegini alanymyzdan soň önümçilik wideosyny berip bileris.

7. önümçilik prosesi suratlar ýa-da wideo ýa-da onlaýn ýygnak arkaly görkezilip bilner.

hyzmat01

Satuwdan soňky hyzmat

1. Derňew / kär şahadatnamasy, ätiýaçlandyryş, gelip çykan ýurdy we ş.m. resminamalary beriň.
2. Müşderilere hakyky wagt transport wagtyny we amalyny iberiň.

3. Önümleriň hünär derejesiniň müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

4. Müşderiniň pikirini almak we kömek bermek üçin yzygiderli e-poçta aragatnaşygy.

5. Dürli önümlere esaslanýan takmynan 12 aý kepillik möhletini goldaň.

6. Dürli önümlere we sargyt talaplaryna esaslanyp ätiýaçlyk şaýlaryny hödürläň.

hyzmat (2)