Gizlinlik syýasaty

SYKOO Gizlin syýasat
Bu gizlinlik syýasaty, SYKOO-nyň bu web sahypasyny ulananyňyzda beren maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygyny we goramagyny kesgitleýär.SYKOO, şahsy durmuşyňyzyň goralmagyny üpjün etmegi maksat edinýär.Bu web sahypasyny ulananyňyzda kesgitlenip bilinjek käbir maglumatlary bermegiňizi haýyş etsek, onda diňe şu gizlinlik beýannamasyna laýyklykda ulanyljakdygyna ynanyp bilersiňiz.SYKOO bu sahypany täzeläp wagtal-wagtal bu syýasaty üýtgedip biler.Islendik üýtgeşmeden hoşaldygyňyzy anyklamak üçin wagtal-wagtal bu sahypany barlamaly.Bu syýasat 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär

N WHMELIK
Aşakdaky maglumatlary ýygnap bileris:

Ady, kompaniýasy we iş ady.
E-poçta salgysyny goşmak bilen habarlaşmak üçin maglumatlar.
Poçta indeksi, ileri tutmalar we gyzyklanmalar ýaly demografiki maglumatlar.
Müşderi gözleglerine we / ýa-da tekliplerine degişli beýleki maglumatlar.
Weygnaýan maglumatlarymyz bilen näme edýäris.Islegleriňize düşünmek we size has gowy hyzmat bermek, esasanam aşakdaky sebäpler üçin bu maglumatlary talap edýäris:
Içerki ýazgy.
Maglumatlary önümlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin ulanyp bileris.
Täze önümler, ýörite teklipler ýa-da beren e-poçta salgyňyzy ulanyp, sizi gyzyklandyryp biler öýdýän mahabat e-poçtalaryny wagtal-wagtal iberip bileris.
E-poçta, telefon, faks ýa-da poçta arkaly siziň bilen habarlaşyp bileris.Maglumatlary gyzyklanmalaryňyza görä web sahypasyny sazlamak üçin ulanyp bileris.
HOWPSUZlyk
Maglumatlaryňyzyň ygtybarlydygyny kepillendirýäris.Rugsat berilmedik girişiň ýa-da aýan edilmeginiň öňüni almak üçin, onlaýn ýygnaýan maglumatlarymyzy goramak we goramak üçin degişli fiziki, elektron we dolandyryş proseduralaryny goýduk.

KOKIALARY NOWDIP ULANY ..
Gutapjyk, kompýuteriňiziň gaty diskine ýerleşdirilmegi üçin rugsat soraýan kiçijik faýl.Razy bolanyňyzdan soň faýl goşulýar we gutapjyk web traffigini seljermäge kömek edýär ýa-da belli bir sahypa gireniňizde size habar berýär.Kukiler web programmalaryna şahsyýet hökmünde jogap bermäge mümkinçilik berýär.Web programmasy, öz islegleriňiz barada maglumat ýygnamak we ýatda saklamak bilen amallaryny zerurlyklaryňyza, halaýan we halamaýan zatlaryňyza laýyklaşdyryp biler.Haýsy sahypalaryň ulanylýandygyny kesgitlemek üçin traffik logiki gutapjyklaryny ulanýarys.Bu, web sahypasynyň traffigi baradaky maglumatlary seljermäge we müşderimiziň isleglerine laýyk web sahypamyzy gowulandyrmaga kömek edýär.Bu maglumatlary diňe statistiki derňew maksatlary üçin ulanýarys, soňra maglumatlar ulgamdan aýrylýar.Umuman aýdanyňda, gutapjyklar haýsy sahypalary peýdaly hasaplaýandygyňyzy we haýsy sahypalary ulanmaýandygyňyzy gözegçilikde saklamak arkaly size has gowy web sahypasy bilen üpjün etmäge kömek edýär.Gutapjyk, biziň bilen paýlaşmak üçin saýlan maglumatlaryňyzdan başga hiç hili kompýuteriňize ýa-da siz hakda islendik maglumata girmäge mümkinçilik bermeýär.Gutapjyklary kabul etmegi ýa-da ret etmegi saýlap bilersiňiz.Web brauzerleriniň köpüsi gutapjyklary awtomatiki kabul edýär, ýöne isleseňiz gutapjyklary ret etmek üçin brauzer sazlamalaryňyzy üýtgedip bilersiňiz.Bu, web sahypasyndan doly peýdalanmagyňyzyň öňüni alyp biler.
ŞAHSY MAGLUMATLAR WE ARAGATNAŞYK ÜPJÜNÇILIGINI ALMAK WE Üýtgetmek
If you have signed up as a Registered User, you may access, review, and make changes to your Personal Information by e-mailing us at service@mimofpet.com. In addition, you may manage your receipt of marketing and non-transactional communications by clicking on the “unsubscribe” link located on the bottom of any SYKOO marketing email. Registered Users cannot opt out of receiving transactional e-mails related to their account. We will use commercially reasonable efforts to process such requests in a timely manner. You should be aware, however, that it is not always possible to completely remove or modify information in our subscription databases.

BAŞGA SAYTLARA GÖRNÜŞLER
Sahypamyzda beýleki gyzyklanýan web sahypalaryna baglanyşyklar bolup biler.Şeýle-de bolsa, sahypamyzy terk etmek üçin bu baglanyşyklary ulananyňyzdan soň, beýleki web sahypasyna gözegçilik edip bilmejekdigimizi bellemelisiňiz.Şol sebäpden, bu sahypalara girip görmek we bu sahypalara girmek gizlinlik beýannamasy bilen dolandyrylmaýan maglumatlaryňyzy goramak we gizlinlik üçin jogapkärçilik çekip bilmeris.Seresap boluň we sorag edilýän web sahypasyna degişli gizlinlik beýannamasyna seretmeli.
ŞAHSY MAGLUMATLARY .YZY BOLMAK
Şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamagy ýa-da ulanmagy aşakdaky usullar bilen çäklendirip bilersiňiz:

Haçan-da web sahypasynda bir blankany doldurmagyňyz haýyş edilse, maglumatlaryň hiç kimiň göni marketing maksatly ulanylmagyny islemeýändigiňizi görkezmek üçin basyp boljak gutyny gözläň.
Şahsy maglumatlaryňyzy göni marketing maksatly ulanmak üçin öň razy bolsaňyz, islän wagtyňyz bize hat ýazyp ýa-da e-poçta iberip pikiriňizi üýtgedip bilersiňiz.service@mimofpet.comýa-da e-poçtalarymyzdaky baglanyşygy ulanyp abunalykdan çykmak.Rugsatyňyz bolmasa ýa-da kanun tarapyndan talap edilmese, şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplara satmarys, paýlamarys ýa-da kärendesine bermeris.Bizde saklaýan maglumatlarymyzyň nädogry ýa-da doly däldigine ynanýan bolsaňyz, mümkin boldugyça gysga wagtda ýokardaky adrese hat ýazyň ýa-da e-poçta iberiň.Nädogry tapylan islendik maglumatlary derrew düzederis.
Düzedişler
Bu Gizlinlik Policyörelgelerini wagtal-wagtal size habar bermezden täzelemek ýa-da üýtgetmek hukugymyz bar.