Bize goşul

MIMOFPET BILEN BOLUN --------- BIZIIST AISRATY .YZ

Doldur

Goşulmak niýetiniň anketasyny dolduryň

Deslapky1

Hyzmatdaşlyk niýetini kesgitlemek üçin deslapky gepleşikler

Zawod1

Zawodyň sapary, gözleg / VR zawody

Jikme-jik

Jikme-jik maslahat, söhbetdeşlik we baha bermek

Gol çekiň

Şertnama gol çekiň

ÜPJÜNÇILIK BILEN

Akylly haýwan önümleri senagaty diňe bir Hytaýda giň bazar masştabyna eýe bolman, halkara bazarynyň has uly tapgyrdygyna ynanýarys.Öňümizdäki 10 ýylda Mimofpet halkara derejesinde meşhur marka öwrüler.Indi, resmi taýdan halkara bazarynda has köp hyzmatdaşlary çekýäris we siziň goşulmagyňyzy umyt edýäris.

GÖRNÜŞ

Bazary çalt eýelemäge, maýa goýum çykdajylaryny tiz wagtda dikeltmäge, şeýle hem gowy iş modelini we durnukly ösüşi üpjün etmek üçin size aşakdaky goldawy bereris:

● Şahadatnama goldawy
● Gözleg we ösüş goldawy
Support Mysal üçin goldaw
● Onlaýn mahabat goldawy
● Mugt dizaýn goldawy
● Sergi goldawy
● Satyş bonus goldawy
● Karz goldawy
● Professional hyzmat toparynyň goldawy
● Sebitleýin gorag

Has köp goldaw, daşary ýurt iş bölüminiň müdiri, goşulmak gutarandan soň size has giňişleýin maglumat berer.

Habarlaşmak üçin: Ada Wang

E-poçta:adawang@mimofpet.com

Mimofpet-de, öý haýwanlaryna höwes edýäris we gysga dostlarymyzyň durmuşyny ýokarlandyrýan iň oňat haýwan önümlerini hödürleýäris.Öý haýwanlarynyň iň gowusyna mynasypdygyna ynanýarys we özboluşly zerurlyklaryny kanagatlandyrýan innowasiýa, ýokary hilli önümleri hödürlemäge çalyşýarys.

Markamyza goşulmak, abadançylygy üçin şol bir höwesi paýlaşýan öý haýwanlaryny söýýänleriň bir bölegine öwrülmegi aňladýar.Haýwanlaryň eýesi, bölek satyjy ýa-da paýlaýjy bolsaňyz-da, öz markamyza goşulmagyňyzy we dürli haýwan önümlerimizden peýdalanmagyňyzy hoşal edýäris.

Baýdak markamyz Mimofpet-den başga-da, Eastking, Eaglefly, Htcuto, Hemeimei we Flyspear ýaly beýleki abraýly markalarymyzy tanatýarys.Her bir marka, öý haýwanlarynyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin müşderilerimiziň dürli görnüşlere elýeterliligini üpjün edip, belli haýwan önümleri kategoriýalarynda ýöriteleşýär.

Bize goşulyň (3)

Näme üçin bize goşulmaly?

Aýratyn hil: Her bir işimizde hilini ileri tutýarys.Haýwan haýwan önümlerimiz berk synagdan geçýär we berkligi, howpsuzlygy we ygtybarlylygy üpjün edýän premium materiallardan ýasalýar.

Täzelik: Iň täze tehnologiki ösüşleri haýwan önümlerimize goşmak bilen egrilikden öňde durýarys.Akylly yzarlaýyş enjamlaryndan interaktiw oýnawaçlara çenli, öý haýwanlaryna eýeçilik tejribesini innowasiýa arkaly ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

Dürli-dürlüligi: Dürli markalarymyz we önümlerimiz bilen, öý haýwanlarynyň ähli zerurlyklary üçin bir gezeklik çözgüdi üpjün edip, dürli haýwan görnüşleriniň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz.

Durnuklylyga ygrarlylyk: Durnukly materiallary ulanmak we mümkin boldugyça ekologiýa taýdan arassa önümçilik tejribesini ulanmak arkaly daşky gurşawa ýetirýän täsirimizi azaltmaga borçlanýarys.

Bize goşul

Nädip goşulyp bilersiňiz?

Haýwanlaryň eýeleri: Haýwanat önümleriniň giň ýygyndysyna göz aýlaň we söýgüli ýoldaşlaryňyz üçin dürli görnüşleri saýlaň.Markalarymyzyň öý haýwanlaryňyzyň durmuşynda edip biljek tapawudyny başdan geçiriň.

Satyjylar: Müşderileriňize ýokary isleg bildirýän ýokary hilli haýwan önümleri bilen üpjün etmek üçin biziň bilen hyzmatdaş.Markamyza goşulmak, dükanyňyzy tapawutlandyrjak aýratyn haýwan önümlerine girmäge mümkinçilik berýär.

Paýlaýjylar: Meşhur haýwan markalarymyzy portfeliňize goşmak bilen paýlaýyş toruňyzy giňeldiň.Ajaýyp haýwan önümlerimizi dünýädäki müşderilere ýetirmek üçin biziň bilen işleşiň.

Şu gün Mimofpet maşgalasyna goşulyň! Haýwanlaryň we olaryň eýeleriniň durmuşyny ýokarlandyrýan innowasion haýwan önümlerini ösdürmegi dowam etdirenimizde sizi bu gyzykly syýahatda bize goşulmaga çagyrýarys.Ygtybarly markalarymyz we hiline ygrarlylygymyz bilen Mimofpet, öý haýwanlaryňyzyň ähli zerurlyklary üçin iň esasy ýerdir.

Bilelikde, söýgüli öý haýwanlarymyz üçin has bagtly, sagdyn we has lezzetli durmuş döredeliň.Mimofpet-de bize goşulyň we haýwan önümlerinde iň gowularyny başdan geçiriň.