Habarlar

 • Söýgüli itiňiz üçin görünmeýän haýata maýa goýmagyň artykmaçlyklary

  Söýgüli itiňiz üçin görünmeýän haýata maýa goýmagyň artykmaçlyklary

  Söýgüli itiňiz üçin göze görünmeýän haýata maýa goýmak size we dört aýakly dostuňyza köp peýdalary berip biler.Çitleriň bu görnüşleri, öý haýwanlaryny saklamakda we goramakda täsirliligi üçin it eýelerinde meşhurdyr.Görünmeýän haýat gurmagy göz öňünde tutýan bolsaňyz, importa ...
  Koprak oka
 • Itler üçin görünmeýän diwar: Haýwanlaryň eýeleri üçin ygtybarly we täsirli çözgüt

  Itler üçin görünmeýän diwar: Haýwanlaryň eýeleri üçin ygtybarly we täsirli çözgüt

  Haýwanlaryň eýeleri hökmünde söýgüli sütükli dostlarymyzyň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmek hemişe birinji derejeli işimizdir.Köp it eýeleri üçin iň uly aladalaryň biri, öý haýwanlarynyň ýitmeginiň we howply ýagdaýlara girmeginiň öňüni almakdyr.Ine, itler üçin görünmeýän diwarlar gelýär ...
  Koprak oka
 • Görünmeýän haýat itiňize howpsuz gezmek üçin nädip erkinlik berip biler

  Görünmeýän haýat itiňize howpsuz gezmek üçin nädip erkinlik berip biler

  Howlyňyzda aýlanyp ýörkä itiňiziň howpsuzlygy barada yzygiderli alada etmekden ýadadyňyzmy?Emlägiňiziň çäginde galmagyny üpjün etmek bilen bir hatarda, olara has köp erkinlik bermegiň ýoluny isleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, göze görünmeýän diwar siziň we sütükleriňiz üçin iň oňat çözgüt bolup biler ...
  Koprak oka
 • Itler üçin görünmeýän diwaryň peýdalary: Güýjüňizi howpsuz we ygtybarly saklaň

  Itler üçin görünmeýän diwaryň peýdalary: Güýjüňizi howpsuz we ygtybarly saklaň

  Güýjüňizi howpsuz saklamagyň ýollaryny gözleýän it eýesi?Göz öňünde tutmaly bir meşhur wariant, göze görünmeýän diwar.Görünmeýän diwarlar itler üçin köp peýdasy bar, gysga dostuňyzy belli bir çäkde saklamagyň ygtybarly we täsirli usulyny üpjün edýär.Bu blogda näme üçin çakylyk ...
  Koprak oka
 • Simsiz it haýatynyň dürli atlary

  Simsiz it haýatynyň dürli atlary

  1. Görünmeýän it diwary 2. Simsiz it haýaty 3. Haýwanlary saklamak ulgamy 4. Elektrik it haýaty 5. ergerasty it haýaty 6. Haýwan haýat 7. It saklamak ulgamy 8. Görünmeýän haýwan haýat 9. It araçäk diwary 10. Gizlin it diwary 11 Elektron it haýaty 12. Içindäki it haýaty 13. Simsiz haýwan haýat 1 ...
  Koprak oka
 • Itiň gündelik işine okuw ýakasyny goşmak

  Itiň gündelik işine okuw ýakasyny goşmak

  Itiň gündelik işine tälim ýakasyny goşmak, gysga dostuňyzyň özüni alyp barşyny we boýun bolmagyny üpjün etmegiň ajaýyp usulydyr.Okuw ýakalary, itiňize dogry gylyk-häsiýet öwretmek we olara garaşylýan zatlara düşünmäge kömek etmek üçin täsirli guraldyr.Şeýle-de bolsa, bu möhüm ...
  Koprak oka
 • It täliminiň ýakasy üçin dogry höweslendiriş derejelerini nädip saýlamaly

  It täliminiň ýakasy üçin dogry höweslendiriş derejelerini nädip saýlamaly

  Itiňizi türgenleşdireniňizde, okuw ýakasyny ulanmak täsirli gural bolup biler.Şeýle-de bolsa, okuw prosesiniň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin dogry höweslendiriş derejesini saýlamak möhümdir.Bazarda gaty köp wariant bilen, gysga dostuňyza laýyk birini saýlamak gaty kyn ...
  Koprak oka
 • Itiňiziň okuw ýakasy üçin iň amatly ýer tapmak

  Itiňiziň okuw ýakasy üçin iň amatly ýer tapmak

  Itiňizi türgenleşdireniňizde, itiňiz üçin iň oňat okuw ýakasyny tapmak möhümdir.Bazarda köp sanly wariant bilen, gysga dostuňyza dogry birini saýlamak gaty kyn bolup biler.Adaty bogun ýakalaryndan häzirki zaman elektron okuw ýakalaryna çenli, y-a laýyk dürli görnüşler bar ...
  Koprak oka
 • It täliminiň ýakalaryny ulanmakda hünärmen tälimçileriň roly

  It täliminiň ýakalaryny ulanmakda hünärmen tälimçileriň roly

  Itleri taýýarlaýan ýakalar, ýoldaşlaryny terbiýelemek isleýän öý haýwanlarynyň eýeleri üçin meşhur gurala öwrüldi.Bazarda dürli görnüşli we marka markalary bar bolsa-da, bu gurallary netijeli ulanmakda hünärmen tälimçiniň roluna düşünmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • Itleriň okuw ýakalarynyň töweregindäki jedelleri öwrenmek

  Itleriň okuw ýakalarynyň töweregindäki jedelleri öwrenmek

  Itleri taýýarlaýan ýakalar bilen baglanyşykly jedeli öwreniň Itiň tälim ýakasy, şok ýakasy ýa-da elektron ýaka diýlip hem bilinýär, öý haýwanlary pudagynda jedelli tema boldy.Käbir adamlar itleri taýýarlamakdaky täsirliligi bilen ant içýän bolsa, käbirleri zalym we zerur däl diýip hasaplaýarlar.Bu b ...
  Koprak oka
 • It täliminiň ýakasy bilen ýatlamany gowulandyrmak

  It täliminiň ýakasy bilen ýatlamany gowulandyrmak

  Memoryady gowulandyrmak üçin it täliminiň ýakasyny ulanmak: Giňişleýin gollanma Itiň eýesi bolsaňyz, itiňiziň ýadyny gowulaşdyrmaga synanyşmagyň nähili kyndygyny bilýärsiňiz.Täze güjük ýa-da erbet endikleri ösdürip ýetişdiren garry it bilen iş salyşýarsyňyzmy, gowrulan gowurma ...
  Koprak oka
 • It täliminiň ýakasy bilen oňyn berkitme ulanmak

  It täliminiň ýakasy bilen oňyn berkitme ulanmak

  Gysga dostuňy türgenleşdirmek barada aýdylanda, oňyn güýçlendirmek möhümdir.Itleri taýýarlamak ýakasyny ulanmak, oňyn gylyk-häsiýetleri güýçlendirmek we negatiw özüni alyp barşyň öňüni almak üçin täsirli gural bolup biler.Bu makalada polo positiveitel güýçlendirmek üçin it tälimini ulanmagyň peýdalary ara alnyp maslahatlaşylar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9