Kompaniýa habarlary

 • SYKOO Orlandoda geçirilen Global Pet Expo sergisinde oňyn täsir galdyrýar

  SYKOO Orlandoda geçirilen Global Pet Expo sergisinde oňyn täsir galdyrýar

  ABŞ-nyň Orlando şäherinde 20-nji martdan 22-nji mart aralygynda geçirilen Global Pet Expo, Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd öý haýwanlaryna ideg pudagynda soňky täzeliklerini görkezensoň, tolgundyryjy boldy.Iň esasy önümleriniň arasynda iň öňdebaryjy it tälim ýakasy we rewolýusiýa simsiz d ...
  Koprak oka
 • “Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd” 25-nji haýwan ýarmarkasy Aziýa gatnaşdy

  “Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd” 25-nji haýwan ýarmarkasy Aziýa gatnaşdy

  Haýwanlara ideg önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi bolan Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd Aziýanyň öý haýwanlary pudagy üçin iň uly söwda sergilerinden biri bolan 25-nji Haýwanat ýarmarkasy Aziýa gatnaşdy.Hytaýyň Şanhaý şäherinde geçirilen bu çäre müňlerçe sergä we öý haýwanlary pudagyna ýygnandy ...
  Koprak oka
 • Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd. täze we kämilleşdirilen zawodyň ýerleşýän ýerine geçýär

  Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd. täze we kämilleşdirilen zawodyň ýerleşýän ýerine geçýär

  “Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd.” ýaňy-ýakynda täze we kämilleşdirilen zawod ýerleşýän ýerine göçendigini mälim etdi we bu kompaniýanyň ösüşinde we ösüşinde möhüm sepgit boldy.Has gowy zawod ýerine göçmek karary, amaly netijeliligi ýokarlandyrmak üçin strategiki ädim hökmünde kabul edilýär ...
  Koprak oka
 • Önümi ösdürmek we kämilleşdirmek arkaly müşderiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak

  Önümi ösdürmek we kämilleşdirmek arkaly müşderiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak

  Elektronikanyň çalt depginde ösmeginde bazarda gülläp ösmek isleýän kompaniýalar üçin egrilikden öňe geçmek möhümdir.Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd muňa gowy düşünýär we hemişe ösýän zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin önümlerini yzygiderli ösdürmegi we kämilleşdirmegi ileri tutdy ...
  Koprak oka
 • SYKOO simsiz it haýatyny üstünlikli täzeledi

  SYKOO simsiz it haýatyny üstünlikli täzeledi

  Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd öý haýwanlaryny saklamak ulgamlarynyň öňdebaryjy üpjünçisi bolup, olaryň innowasiýa we hiline bolan ygrarlylygy, 5 gezek täsir galdyran simsiz it haýatynyň ösmegine sebäp boldy.Her täzelenme bilen kompaniýa olary hasam kämilleşdirdi we kämilleşdirdi ...
  Koprak oka
 • Radio ýygylyk tehnologiýasynda öňegidişlik: Uzakdan aragatnaşygy giňeltmek

  Radio ýygylyk tehnologiýasynda öňegidişlik: Uzakdan aragatnaşygy giňeltmek

  Çalt depginde ösýän tehnologiýa dünýäsinde has uzak aralyklary talap edýän önümleriň ösmegi üçin radio ýygylygy (RF) tehnologiýasyndaky ösüşler has möhüm bolup durýar.Elektronika pudagynda öňdebaryjy täzelikçi Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd möhüm ähmiýete eýe boldy ...
  Koprak oka
 • SYKOO innowasiýa uzak uzak aralyk göçme simsiz it haýatyny açdy

  SYKOO innowasiýa uzak uzak aralyk göçme simsiz it haýatyny açdy

  Howluňyzda aýlanyp ýörkä, dostuňyzyň howpsuzlygy we erkinligi barada yzygiderli alada etmekden ýadadyňyzmy?“Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd” bu umumy öý haýwanlarynyň dilemmasyna täzeçillik çözgüdi çykardy.Olaryň täze önümi, uzak aralyga göçme simsiz ...
  Koprak oka
 • Uzak aralykdaky it tälim ýakasy bilen öý haýwanlaryny öwretmek

  Uzak aralykdaky it tälim ýakasy bilen öý haýwanlaryny öwretmek

  Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd ýakynda öý haýwanlaryny taýýarlamak pudagyndaky iň täze täzeligini - uzak aralykdaky it tälim ýakasyny açdy.Bu öňdebaryjy önüm, öý haýwanlaryny eýelerine ýoldaş ýoldaşlaryny taýýarlamak üçin ygtybarly we täsirli gural bilen üpjün etmek üçin döredildi ...
  Koprak oka